สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

หนังสือประชาสัมพันธ์

#
เลขที่หนังสือ
วันลงนาม
เรื่อง
รายละเอียด
จากหน่วยงาน
วันเผยแพร่
ไฟล์
 1  ขก51006.7/ว240  08-04-3106  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(1,829.64 k)]    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม[โทร.043-219119]  08-04-2563
 2  ขก 51006.8/ว045  03-03-2563  จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(7,630.19 k)]  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย[โทร.043-436126]  03-03-2563
 3  ขก51006.5/ว57  03-02-3106  ส่งจดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(3,538.41 k)]    โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม[โทร.43210261]  02-03-2563
 4  ขก51006.7/ว117  20-02-2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(2,608.90 k)]    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม[โทร.043-219119]  20-02-2563
 5  ขก51006.15/ว.21  20-01-2563  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(682.98 kb)]  ๋โรงเรียนพระยืนวิทยาคารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว  โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร[โทร.43000579]  21-01-2563
 6  ขก51006.15/ว.21  20-01-2563  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(666.93 kb)]  โรงเรียนพระยืนวิทยาคารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว  โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร[โทร.43000579]  21-01-2563
 7  ขก51006.7/ว011  08-01-2563  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ [ขนาดไฟล์(119.16 kb)]    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม[โทร.043-219119]  08-01-2563
 8  ขก51006.7/ว011  08-01-2563  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ [ขนาดไฟล์(119.17 kb)]    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม[โทร.043-219119]  08-01-2563
 9  ขก ๕๑๐๐๖.๑๑/ว๑๙๓  26-12-2562  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว [ขนาดไฟล์(1,180.96 k)]    โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์[โทร.043-210183]  29-12-2562
ไฟล์ทั้งหมด : 9 จำนวนหน้า : 1 [ 1 ]